Recitations

SES # TOPICS
R1 Linear Equations (PDF)
R2 Least Squares (PDF)
R3 SVD (PDF)
R4 Dynamic Models (PDF)
R5 Jordan Form (PDF)
R6 Lyapunov Methods (PDF)
R7 I/O Stability (PDF)
R8 Nyquist Stability (PDF)
R9 Stability Robustness (PDF)
R10 Stability Robustness with Structured Uncertainty (PDF)
R11 Reachability (PDF)